Gim - Generationen im Museum

Daventar partenaria u partenari da TiM

Era Vossa uniun u instituziun po daventar partenaria da TiM. Uschia profitan omadus in da l'auter: Tim da novs umans che visitan il museum e Vossa organisaziun d'ina purschida da cultura viscla per tut las commembras e tut ils commembers.

Tge avantatgs avain nus d'in partenadi da TiM?

Ils partenadis activs dattan vita al project da TiM. Las partenarias ed ils partenaris rendan attent il public a la purschida da TiM, èn funtaunas per novas guidas e novs guids da TiM u organiseschan ensemen cun TiM occurrenzas en il museum per preschentar l'idea da TiM a lur commembras e commembers e realisar quella pli tard.
 
TiM porscha a persunas interessadas a la cultura la pussaivladad da far lavur voluntara en il museum cun accumpagnar insatgi quatter giadas ad onn.  
 

Tge fa TiM per nus?

  • Nus As menziunain sco partenaria u partenari da TiM sin nossa pagina-web. 
  • Nus As gidain a nizzegiar TiM per Voss intents.
  • Nus As tramettain in set da bainvegni da TiM.
  • Nus As colliain cun partenarias e partenaris, cun ils museums, ma era cun guidas e guids da TiM e dain cussegls per realisar acziuns d'intermediaziun. 
     
GiM

Tge faschain nus per TiM?

 

  • Vus nizzegiais la purschida da TiM e gidais ad acquirir novas guidas e novs guids. 
  • Vus menziunais sin Vossa pagina-web/en Vossas medias socialas che Vus essas partenaria u partenari da TiM. 
  • Vus animais Vossa gruppa da realisar occurrenzas da TiM. 
  • Vus inditgais ina persuna da contact per TiM.