Gim - Generationen im Museum

Museums da TiM

Mintga museum è adattà per «TiM – Tandem en il museum». Tar noss partenaris essas Vus però spezialmain bainvegnì. Guids da TiM pon visitar gratuitamain il museum. Tge museum en Vossa vischinanza che sa participescha a «TiM– Tandem en il museum» chattais Vus sin la charta. Sche Vus vulais participar da nov sco museum u sco guid da TiM, As annunziai tar nus.

Museums da TiM 

Occurrenzas da TiM futuras 

Mussar tuts