Gim - Generationen im Museum

Ursula Tall-Zini, Samedan

«Eu sun fascinada da quist‘idea da stübgiar oura istorgias sur dals varis ogets i‘ls museums. Motivar glieud es mia paschiun ed eu m‘allegr per quist‘aventüra da scuvrir museums insembel cun inchün. Suletta nun es cool. Dai sü, ve cun mai al museum!»

Eu sun Ursula, 66, frais-ch pensiunada magistra da gimnastica, da passlung e guida da viadis in Israel. Daspö november 2021 cun gronda paschiun Nona dad Elisa.